Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WSV Kunststoffen B.V.”, gevestigd te Utrecht, aldaar kantoorhoudende aan de Californiëdreef 10, gedeponeerd op 23 december 1994 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 3993.

ARTIKEL I    TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere transactie, in de ruimste zin des woords, tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WSV Kunststoffen B.V.”, hierna te noemen “WSV”, en een opdrachtgever of koper (hierna te noemen “wederpartij”), waarop WSV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

ARTIKEL II    OFFERTES EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De door WSV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn voor levering af fabriek, en exclusief BTW en emballage, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes van WSV zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door (of vanwege) de wederpartij verstrekte gegevens.
 4. Offertes mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd zolang van de zijde van de wederpartij geen schriftelijke bevestiging of acceptatie is ontvangen.
 5. Alle offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk berekend en uitgevoerd, doch niet strikt bindend. Kleine verschillen zijn bij de uitvoering toelaatbaar, indien althans het betrokken onderdeel of capaciteit niet uitdrukkelijk is gespecificeerd.
 6. De berekening van de verkoopprijzen wordt opgesteld met inachtneming van de verwachting, dat de bepalende materiaalprijzen en loonkosten dezelfde blijven als ten tijde van de aanbieding, of (indien de prijs bepaald is zonder voorafgaande aanbieding) dat de bepalende materiaalprijzen en loonkosten dezelfde blijven als ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien na de aanbieding c.q. na het sluiten van de overeenkomst in deze materiaalprijzen en loonkosten wijzigingen optreden, is WSV gerechtigd de prijzen te verhogen met de verhoging welke de betrokken materiaalprijzen en loonkosten hebben ondergaan, ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de aanbieding te voorzien. Onder de materiaalprijzen en loonkosten worden in dit artikel verstaan alle prijzen en kosten welke in de ruimste zin van invloed zijn op de offertes van WSV.
 7. Belastingen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij niet bestonden, zijn vatbaar voor doorberekening door WSV aan de wederpartij.
 8. Indien de prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL III    MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door WSV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL IV    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mondelinge (waaronder telefonische) afspraken van de wederpartij met ondergeschikten (zijnde werknemers van WSV die geen procuratie hebben), ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden WSV niet dan nadat en voorzover zij door WSV bevoegdelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. WSV’s schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is beslissend voor de omvang ervan. WSV is in ieder geval niet aansprakelijk voor slechts telefonisch opgegeven specificaties.

ARTIKEL V    LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Een overeengekomen tijd, waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet-tijdig uitvoeren van de overeenkomst dient de wederpartij WSV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de laatste van de navolgende data:
  – de datum waarop van totstandkoming der overeenkomst.
  – de datum waarop alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in WSV’s bezit zijn en over alle technische details na orderbevestiging overeenstemming is verkregen.
  – de datum waarop WSV een termijnbetaling ontvangt, indien althans in de overeenkomst een termijnbetaling voor de aanvang van de fabricage is bedongen.
 4. De leveringstermijn is vastgesteld onder de conditie, dat de omstandigheden waaronder de overeenkomst door WSV zou worden uitgevoerd dezelfde zijn als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, en dat de nodige materialen tijdig aan WSV worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan WSV zijn geleverd, wordt de leveringstermijn stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
 5. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig aan WSV verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
 6. WSV is gerechtigd levering in gedeelten te doen laten plaatsvinden, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.
 7. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de zaken de fabriek of het magazijn (dit ter vrije keuze van WSV) verlaten, of indien verzending door oorzaken buiten WSV’s schuld niet mogelijk is, dan wel het ogenblik waarop de zaken ter verzending gereed staan.
 8. Indien de wederpartij na het verstrijken van de leveringstermijn weigert de bestelde zaken af te nemen, staan deze zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Alle kosten die veroorzaakt worden door weigering van de bestelde zaken zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL VI    EMBALLAGE

Emballage zal door WSV niet worden terug genomen, met uitzondering van de duurzame emballage, zoals kisten e.d., welke als zodanig op de factuur vermeld staan met omschrijving van terugname (mits ongeschonden en franco geretourneerd). De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van WSV, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

ARTIKEL VII    KWALITEIT

 1. De zaken, die krachtens overeenkomst door WSV worden geleverd, zijn van standaardkwaliteit, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Elke waarborg van WSV, wettelijk of anderszins, met betrekking tot kwaliteit of geschiktheid voor een ander doel dan overeengekomen, is uitgesloten.

ARTIKEL VIII    GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan WSV te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan WSV
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan WSV worden geretourneerd.

ARTIKEL IX    RISICO

 1. De zaken en materialen reizen, ook indien franco levering is overeengekomen, vanaf het ogenblik van afneming voor risico van de wederpartij.
 2. De wederpartij dient de vervoerder schriftelijk voor schade aansprakelijk te stellen binnen de volgende termijnen:
  – bij gedeeltelijk verlies of beschadiging binnen 8 dagen na datum van aflevering van de zending of een deel daarvan;
  – bij verlies of beschadiging van de gehele zending, binnen 8 dagen na verzenddatum.
  De wederpartij dient binnen dezelfde termijnen WSV schriftelijk van vermissing of beschadiging in kennis te stellen, op een andere wijze dan middels het vervoerbewijs.

ARTIKEL X    FACTURERING, TARIEVEN EN BETALING

 1. Tenzij anders aangegeven of overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
  – door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van WSV;
  – danwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening ten name van WSV. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij jegens WSV onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst door WSV wordt vertraagd op verzoek van de wederpartij, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel WSV niet tijdig in staat stelt de order gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal WSV gerechtigd zijn vooruitbetalingen te verlangen voor de gehele leverantie of een deel daarvan, op tijdstippen, waarop deze bij normale uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opeisbaar zou zijn geworden.

ARTIKEL XI    BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De vorderingen van WSV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – indien na het sluiten van de overeenkomst aan WSV omstandigheden ter kennis komen, die WSV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien WSV de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de genoemde gevallen is WSV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van WSV schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en (of) materiaal waarvan WSV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en (of) onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is WSV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL XII    EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door WSV geleverde zaken blijven het eigendom van WSV totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met WSV gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak (of zaken) zelf;
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door WSV verrichte of te verrichten diensten;
  – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en).
 2. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is WSV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij (of derden die de zaak voor de wederpartij houden) weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht WSV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

ARTIKEL XIII    INCASSOKOSTEN

 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij.
  In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

  – over de eerste € 3.000,– 15%
  – over het meerdere tot € 6.000,– 10%
  – over het meerdere tot € 15.000,– 8%
  – over het meerdere tot € 60.000,– 5%
  – over het meerdere 3%

  Indien WSV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 2. De wederpartij is jegens WSV de door WSV gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de wederpartij en WSV met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL XIV    AANSPRAKELIJKHEID VAN WSV

 1. Onverminderd het hiervoor en in het navolgende bepaalde, en onverminderd de mogelijkheid om nakoming te verlangen, is WSV ter zake van wanprestatie slechts aansprakelijk indien, na deugdelijke ingebrekestelling, de overeenkomst deswege wordt ontbonden. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. WSV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten vanaf de dag dat de wederpartij aanspraak maakt op ontbinding wegens wanprestatie. Tevens wordt met ingang van die dag al hetgeen zij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. Betalingsverplichtingen van de wederpartij waaraan uiterlijk voldaan had moeten zijn op de dag waarop de wederpartij aanspraak maakt op ontbinding en (of) die betrekking hebben op reeds geleverde zaken en diensten, blijven in stand.
 2. Iedere aansprakelijkheid van WSV voor door de wederpartij geleden schade is uitgesloten, ongeacht de gronden waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij wegens wanprestatie hetzij wegens onrechtmatige daad van WSV of haar ondergeschikten, of anderszins.
 3. In die gevallen waarin WSV geen beroep kan doen op het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal WSV in geen geval aansprakelijk zijn:
  – voor schade ten gevolge van schuld van WSV, of tengevolge van opzet, grove schuld of schuld van haar ondergeschikten;
  – voor schade tengevolge van onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen die zijn verstrekt voordat de overeenkomst tot stand kwam;
  – indien de wederpartij wanprestatie heeft gepleegd, in de naleving van zijn verantwoordelijkheden tekort is geschoten of onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen heeft verstrekt;
  – voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens.
 4. In die gevallen waarin beroep op een of meer der voorgaande exoneratiebedingen niet is toegestaan zal de totale aansprakelijkheid van WSV in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen:
  – € 4.500,–,
  – of het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan WSV opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende een periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door WSV gecrediteerde bedragen.
 5. De wederpartij heeft in die gevallen waarin WSV wèl aansprakelijk is voor schade, alleen recht op schadevergoeding wanneer hij dadelijk bij aansprakelijkstelling al hetgeen hij heeft ontvangen ter beschikking van WSV stelt. Aanvaarding van het aldus geleverde door WSV houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in.
 6. De diensten worden uitsluitend geacht te zijn gedaan voor de wederpartij. Derhalve aanvaardt WSV uitsluitend verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport ten opzichte van de wederpartij. De wederpartij zal WSV vrijwaren in geval van aanspraken van derden.
 7. De wederpartij zal personeelsleden van WSV of door WSV ingeschakelde derden nimmer aanspreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten.
 8. WSV verklaart, dat voor alle door WSV ten behoeve van de wederpartij ingeschakelde personen wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van afdracht van sociale lasten en loonbelasting, en WSV vrijwaart de wederpartij derhalve voor aanspraken door derden ter zake.

ARTIKEL XV    OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan WSV zijn toe te rekenen.
 2. WSV verbindt zich om met alle mogelijke zorg de overeenkomst met de wederpartij uit te voeren. WSV is echter tegenover de wederpartij niet aansprakelijk voor schade door vertraagde uitvoering van de overeenkomst, of andere gebreken aan de uitvoering van de overeenkomst, welke toe te schrijven is aan overmacht.
 3. WSV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat WSV haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WSV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WSV niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien WSV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL XVI    GESCHILBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en WSV, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. WSV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ARTIKEL XVII    TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen WSV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL XVIII    WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

WSV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. WSV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Wilt u informatie over afmetingen en prijzen?

Neem dan contact met ons op via 030-2620838 of via verkoop@wsv.nl

Comments are closed.